login ok png

registration ok png


U

shqimi dhe turizmi shpesh janë konsideruar aspekte plotësuese kur kanë të bëjnë me promovimin dhe marketingun lokal, veçanerisht lidhur me tematikat e zhvillimit dhe promovimit të bizneseve inovative. Fushat e Agrobiznesit dhe turizmit janë aktivitete ekonomike kryesore për zhvillimin e territoreve edhe pse ato konsiderohen ende sektorë tradicionalë me pak potenciale inovative. Në fakt, ato përfaqësojnë dy fusha ku inovacioni është vendimtar për të inkurajuar përmirësimin e menaxhimit dhe konkurrencën e sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME).

Pinterest

Facebook

Twitter

newsletter 2015