prilajia

registracijia

inovacije

procesuinovatije

vprasaje


Ko je govora o lokalni promociji in trženju, hrano in turizem pogosto štejemo za dopolnilna vidika, razen takrat, ko ju povezujemo s temami razvoja in spodbujanja inovativnega poslovanja. Podrocji kmetijskih dejavnosti in turizma predstavljata kljucni ekonomski aktivnosti za številna obmocja, ceprav ju še vedno uvršcamo v tradicionalne sektorje z malo inovativnega potenciala. Dejansko pa gre za podrocji, kjer je inovativnost kljucnega pomena za spodbujanje izboljšanja upravljanja in konkurencnosti majhnih do srednje velikih podjetij.

Pinterest

Facebook

Twitter

newsletter 2015